Semiconductors, 2022, volume 55, issue 14
XVII Interstate Conference "Thermoelectrics and Their Applications --- 2021" (ISCTA 2021), St.Petersburg, September 13-16, 2021
Solomkin F. Yu., Samunin A. Yu., Zaitseva N. V., Sharenkova N. V., Isachenko G. N., Novikov S. V.
2107
Tukmakova A.S., Khakhilev N.I., Shcheglova D.B., Nasonov V.D., Novitskii A.P., Serhiienko I., Novotelnova A.V.
2110
Pshenay-Severin D., Shabaldin A., Konstantinov P., Burkov A.
2116
Yapryntsev M. N. , Ivanov O. N. , Vasil’ev A. E. , Zhezhu M. V., Popkov D. A.
2121
Stepanov N. P., Nalivkin V. Y. , Gilfanov A. K., Kalashnikov A. A., Trubitsyna E. N.
2127
The publication conference Semiconductors No.1/22
Electronic Properties of Semiconductors
Skipetrov E.P., Bogdanov E.V., Skipetrova L.A., Solovev A.A., Knotko A.V.
2131
Spectroscopy, Interaction with Radiation
Surfaces, Interfaces, and Thin Films
2144
Maskaeva L. N., Vaganova I. V., Markov V. F., Bezdetnova A. E., Selyanina A. D., Voronin V. I. , Selyanin I. O.
2149
Semiconductor Structures, Low-Dimensional Systems, and Quantum Phenomena
Bagraev N. T., Kukushkin S. A., Osipov A. V., Klyachkin L. E., Malyarenko A. M., Khromov V. S.
2157
Microcrystalline, Nanocrystalline, Porous, and Composite Semiconductors
Physics of Semiconductor Devices
Malevskaya A. V. , Kalyuzhnyy N. A. , Mintairov S. A. , Salii R. A. , Malevskii D. A. , Nakhimovich M. V., Larionov V. R., Pokrovskii P. V., Shvarts M. Z. , Andreev V. M.
2166
Shutaev V. A., Grebenshchikova E. A., Sidorov V. G. , Yakovlev Yu. P.
2170
Fabrication, Treatment, and Testing of Materials and Structures
Shvets V. A., Marin D. V., Azarov I. A. , Yakushev M. V. , Rykhlitskii S. V.
2174
Egorkin V.I., Zemlyakov V.E., Nezhentsev A.V., Zaitsev A.A., Garmash V.I.
2186
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru