Semiconductors, 2023, volume 57, issue 2
Nonelectronic Properties of Semiconductors (Atomic Structure, Diffusion)
Putyato M. A. , Emelyanov E. A. , Petrushkov M. O. , Vasev A. V., Semyagin B.R., Preobrazhenskii V. V.
71
Surfaces, Interfaces, and Thin Films
Kunitsyna E.V., Parkhomenko Ya.A. , Pivovarova A.A., Yakovlev Yu.P.
80
Semiconductor Structures, Low-Dimensional Systems, and Quantum Phenomena
Tashmetov M. Yu. , Makhkamov Sh. M., Umarova F. T. , Normurodov A. B., Sulaimanov N. T. , Khugaev A. V. , Kholmedov Kh. M.
95
Microcrystalline, Nanocrystalline, Porous, and Composite Semiconductors
Likhachev K. V., Uchaev M. V., Breev I. D., Ankudinov A. V., Babunts R. A., Baranov P. G., Kidalov S. V.
101
Sidorov Yu.G., Sidorov G. Yu., Varavin V.S.
107
Physics of Semiconductor Devices
Bulyarskiy S. V., Belov V. S., Gusarov G. G., Lakalin A.V., Litvinova K. I., Orlov A. P.
118
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru