Semiconductors, 2023, volume 57, issue 5
XXVII International Symposium "Nanophysics and Nanoelectronics", Nizhny Novgorod, 13 - 16 March 2023
Okhapkin A. I. , Drozdov M. N., Yunin P. A., Kraev S. A., Radishev D. B.
303
Bataev M. N., Kuznetsova M. S, Pankin D. V., Smirnov M. B., Verbin S. Yu., Ignatiev I.V., Eliseyev I. A., Davydov V. Yu., Smirnov A. N., Kolobkova E. V.
306
Dashkov A. S., Gerchikov L. G., Goray L. I., Kostromin N. A., Bouravleuv A. D.
313
318
Ilkiv I. V., Lendyashova V. V. , Borodin B. B. , Talalaev V. G. , Shugabaev T. , Reznik R. R., Cirlin G. E.
322
Bouravleuv A. D. , Kazakin A. N., Nashchekina Yu. A., Nashchekin A. V., Ubyyvovk E. V., Astrahanceva V. A., Osipov A. V., Svyatec G. V., Kukushkin S.A.
332
Baryshev V. R., Egorova E. D. , Ginzburg N. S. , Kocharovskaya E. R., Malkin A. M. , Zaslavsky V. Yu., Morozov S. V., Sergeev A. S.
349
Germanenko A. V., Rumyantsev E. L.
355
The publication of Symposium papers will be continued in No. 06/23
Electronic Properties of Semiconductors
Semiconductor Structures, Low-Dimensional Systems, and Quantum Phenomena
Microcrystalline, Nanocrystalline, Porous, and Composite Semiconductors
Carbon Systems
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru