Semiconductors, 2022, volume 56, issue 5
Nonelectronic Properties of Semiconductors (Atomic Structure, Diffusion)
317
Electronic Properties of Semiconductors
Kozlov D. V. , Zholudev M. C. , Rumyantsev V. V. , Ikonnikov A. V. , Pavlov S., Hubers H.-W., Morozov S. V.
321
Spectroscopy, Interaction with Radiation
Rumyantsev V. V., Razova A. A., Kozlov D. V., Fadeev M. A., Maremyanin K. V., Utochkin V. V., Mikhailov N. N., Dvoretsky S. A., Gavrilenko V. I., Morozov S. V.
327
Microcrystalline, Nanocrystalline, Porous, and Composite Semiconductors
Morozova N. K. , Abbasov I. I.
333
338
Bodnar I. V. , Yashchuk V. A. , Pavlovskii V. N. , Yablonskii G. P.
341
Physics of Semiconductor Devices
Bulyarskiy S. V., Kitsyuk E. P., Lakalin A. V., Saurov M. A., Svetukhin V. V., Orlov A. P., Rudakov G. A.
345
Kunitsyna E. V., Andreev I. A., Konovalov G. G., Pivovarova A. A., Il`inskaya N. D. , Yakovlev Yu. P., Ponurovskii Ya. Ya., Nadezhdinskii A. I., Kuz'michev A. S., Stavrovskii D. B., Spiridonov M. V.
351
Fabrication, Treatment, and Testing of Materials and Structures
Abolmasov S. N. , Abramov A. S. , Verbitskii V. N. , Shelopin G. G. , Kochergin A. V., Terukov E. I.
359
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru