Physics of the Solid State
Volumes and Issues
Physics of the Solid State, 2023, volume 65, issue 10
REVIEW
METALS
SUPERCONDUCTIVITY
Altukhov V. I., Vigaev V. P., Savvin V. S., Sankin A. V., Kalitka V. S.
1613
Likholetova M. V. , Charnaya E. V. , Kumzerov Yu. A. , Fokin A. V. , Grigorieva N. R. , Mikushev V. M. , Shevchenko E. V.
1620
SEMICONDUCTORS
Romanova O. B., Gerasimova Yu. V., Gadzhiev T. M., Aplesnin S. S., Aleksandrovsky A. S., Sitnikov M. N., Aliev M. A., Udod L. V., Abdelbaki H.
1625
Myasoedov A. V., Pavlov I. S., Scheglov M. P., Pechnikov A. I., Nikolaev V. I.
1642
DIELECTRICS
MAGNETISM
Sadykov S. A., Kallaev S. N., Emirov P. M., Alikhanov N. M. R.
1654
Ptashenko A. S., Odintsov S. A., Salomatova E. I., Amirov A. A., Sadovnikov A. V.
1672
Poddubnaya N. N., Laletin V.M., Filippov D.A.
1676
Mahmoodian Mehrdad. M., Mahmoodian M. M., Entin M. V.
1694
FERROELECTRICITY
MECHANICAL PROPERTIES, PHYSICS OF STRENGTH, AND PLASTICITY
IMPURITY CENTERS
Shkerin S.N., Nikolaev A. Yu., Gyrdasova O.I., Kuznetsova T.A., Mullabaev A., Abdurakhimova R., Kosov A.
1718
Babunts R.A., Kramushchenko D. D., Uspenskaya Yu. A., Ilyin I.V., Bundakova A. P., Muzafarova M. V., Baranov P.G.
1725
OPTICAL PROPERTIES
PHASE TRANSITIONS
Bondarev V. S., Mikhaleva E. A., Bogdanov E. V., Gorev M. V., Molokeev M. S., Flerov I. N.
1757
LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS
Kuzmin N. S., Jaroshevich A. S., Kvon Z.D., Tkachenko V. A., Bakarov A. K., Rodyakina E. E.
1764
SURFACE PHYSICS AND THIN FILMS
Chernodoubov D. A., Mokhov E.N., Nagalyuk S.S., Inyushkin A. V.
1770
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru