Registration of radiative heat flux in a shock tube using a thermoelectric detector
Kotov M. A.1,2, Kozlov P. V.2, Levashov V. Yu.2, Gerasimov G. Ya.2, Solovyov N. G.1, Shemyakin A. N.1, Yakimov M. Yu.1, Glebov V. N.3, Dubrova G. A.3, Malyutin A. M.3
1Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
2Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
3Institute on Laser and Information Technologies, Branch of the Federal Scientific Research Centre “Crystallography and Photonics”, Russian Academy of Sciences, Shatura, Russia
Email: kotov@ipmnet.ru

PDF
The results of experimental studies on registration of the radiative component of the total heat flux by a thermoelectric detector in a reflected shock wave are presented. An increase in the contribution of radiation to the heat flux with an increase in the intensity of the shock wave is estimated. It is shown that the technique can be used in experiments in shock tubes to isolate the radiative component of the total heat flux, and the thermoelectric detector itself can be successfully used to record such parameters. Keywords: shock tube, thermoelectric detector, radiation heat transfer. DOI: 10.61011/TPL.2023.09.56705.19633
 1. Ya.B. Zel'dovich, Yu.P. Raizer, Physics of shock waves and high-temperature hydrodynamic phenomena (Dover Publ., 2002)..
 2. S.T. Surzhikov, Raschetnoe issledovanie aerotermodinamiki giperzvukovogo obtekaniya zatuplennykh tel na primere analiza eksperimental'nykh dannykh (IPMekh RAN, M., 2011) (in Russian)
 3. S.T. Surzhikov, Komp'yuternaya aerofizika spuskaemykh kosmicheskikh apparatov. Dvumernye modeli (IPMekh RAN, M., 2018) (in Russian)
 4. V.L. Kovalev, A.F. Kolesnikov, A.A. Krupnov, M.I. Yakushin, Fluid Dyn., 31 (6), 910 (1996). DOI: 10.1007/BF02030113
 5. V.V. Lunev, Real gas flows with high velocities (CRC Press, 2017).
 6. G.G. Chernyi, Gazovaya dinamika (Nauka, M., 1988) (in Russian)
 7. V.T. Kalugin, Aerogazodinamika organov upravleniya poletom letatel'nykh apparatov (Izd. MGTU im. N.E. Baumana, M., 2004) (in Russian)
 8. Yu.P. Raizer, Gas discharge physics (Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 1991)
 9. M.A. Kotov, P.V. Kozlov, G.Ya. Gerasimov, V.Yu. Levashov, A.N. Shemyakin, N.G. Solovyov, M.Yu. Yakimov, V.N. Glebov, G.A. Dubrova, A.M. Malyutin, Acta Astron., 204, 787 (2023). DOI: 10.1016/j.actaastro.2022.11.036
 10. S. Sapozhnikov, V. Mityakov, A. Mityakov, Heatmetry. The science and practice of heat flux measurement (Springer, Netherlands, 2020)
 11. H. Knauss, T. Roediger, D.A. Bountin, B.V. Smorodsky, A.A. Maslov, J. Srulijes, J. Spacecr. Rockets, 46 (2), 255 (2009). DOI: 10.2514/1.32011
 12. V.E. Mosharov, V.N. Radchenko, I.V. Senuev, M.A. Kotov, L.B. Ruleva, S.I. Solodovnikov, S.T. Surzhikov, J. Phys.: Conf. Ser., 1009, 012036 (2018). DOI: 10.1088/1742-6596/1009/1/012036
 13. M.A. Kotov, A.N. Shemyakin, N.G. Solovyov, M.Yu. Yakimov, V.N. Glebov, G.A. Dubrova, A.M. Malyutin, P.A. Popov, S.A. Poniaev, T.A. Lapushkina, N.A. Monakhov, V.A. Sakharov, J. Phys.: Conf. Ser., 2103, 012218 (2021). DOI: 10.1088/1742-6596/2103/1/012218
 14. V.N. Glebov, V.M. Manankov, A.M. Malyutin, N.N. Golovatyuk, Y.V. Zastavny, Proc. SPIE, 2257, 225 (1994). DOI: 10.1117/12.171658
 15. M.A. Kotov, A.N. Shemyakin, N.G. Solovyov, M.Y. Yakimov, V.N. Glebov, G.A. Dubrova, A.M. Malyutin, P.A. Popov, S.A. Poniaev, T.A. Lapushkina, N.A. Monakhov, V.A. Sakharov, Appl. Therm. Eng., 195, 117143 (2021). DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2021.117143
 16. M.A. Kotov, N. Solovyov, V. Glebov, G. Dubrova, A. Malyutin, St. Petersburg State Polytech. Univ. J. --- Physics and Mathematic, 16 (1.1), 472 (2023). DOI: 10.18721/JPM.161.180
 17. N.N. Ogurtsova, I.V. Podmoshenskii, V.M. Shelemina, Teplofiz. Vys. Temp., 16 (4), 744 (1978) (in Russian)
 18. N.G. Bykova, I.E. Zabelinskii, P.V. Kozlov, V.Yu. Levashov, L.B. Ibragimova, O.P. Shatalov, Fiz.-Khim. Kinet. Gazov. Din., 16 (3), 8 (2015) (in Russian)
 19. J.A. Fay, N.H. Kemp, J. Fluid Mech., 21 (4), 659 (1965). DOI: 10.1017/S002211206500040X
 20. P.A. Popov, N.A. Monakhov, T.A. Lapushkina, S.A. Poniaev, R.O. Kurakin, Tech. Phys. Lett., 48 (10), 46 (2022). DOI: 10.21883/TPL.2022.10.54798.19297
 21. A. Gulhan, T. Thiele, F. Siebe, R. Kronen, T. Schleutker, J. Spacecr. Rockets, 56 (1), 68 (2019). DOI: 10.2514/1.A34228
 22. S.T. Surzhikov, D.S. Yatsukhno, Fluid Dyn., 57 (6), 768 (2022). DOI: 10.1134/S0015462822600924.

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.

Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru