Features of the breakdown in heavy noble gases under the action of Novosibirsk free electron laser radiation
Sidorov A. V. 1, Veselov A. P.1, Vodopyanov A. V. 1, Kubarev V. V. 2, Gorbachev Ya. I.2, Shevchenko O. A. 2
1Institute of Applied Physics, Russian Academy of Sciences, Nizhny Novgorod, Russia
2Budker Institute of Nuclear Physics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia
Email: alexsv@ipfran.ru, veselov@ipfran.ru, avod@ipfran.ru, V.V.Kubarev@inp.nsk.su, Ya.I.Gorbachev@inp.nsk.su, O.A.Shevchenko@inp.nsk.su

PDF
The results of experimental studies on the breakdown of noble gases (argon and krypton) by terahertz radiation from the Novosibirsk free electron laser (NovoFEL) are presented. For the first time, the breakdown thresholds of noble gases by terahertz radiation were measured in a wide pressure range (0.2-1.5 bar). Previous experiments to measure breakdown thresholds in the THz range in various gases were carried out for hundreds of GHz or at atmospheric pressure. Experimental breakdown thresholds are compared with calculated data using various simplified models. Keywords: THz radiation, gas breakdown, THz laser discharge.
 1. V.P. Bolotin, B.A. Knyazev, E.I. Kolobanov, V.V. Kotenkov, V.V. Kubarev, G.N. Kulipanov, A.N. Matveenko, L.E. Medvedev, A.D. Oreshkov, B.Z. Persov, V.M. Popik, T.V. Salikova, S.S. Serednyakov, O.A. Shevchenko, M.A. Scheglov, N.A. Vinokurov, in Proc. Int. Conf. IRMMW-THz-2005 (Williamsburg, USA, 2005), p. 126--127. DOI: 10.1109/ICIMW.2005.1572440
 2. G.N. Kulipanov, E.G. Bagryanskaya, E.N. Chesnokov, Yu.Yu. Choporova, V.V. Gerasimov, Ya.V. Getmanov, S.L. Kiselev, B.A. Knyazev, V.V. Kubarev, S.E. Peltek, V.M. Popik, T.V. Salikova, M.A. Scheglov, S.S. Seredniakov, O.A. Shevchenko, A.N. Skrinsky, S.L. Veber, N.A. Vinokurov, IEEE Trans. Terahertz Sci. Technol., 5, 798 (2015). DOI: 10.1109/TTHZ.2015.2453121
 3. G.G. Denisov, M.Yu. Glyavin, A.P. Fokin, A.N. Kuftin, A.I. Tsvetkov, A.S. Sedov, E.A. Soluyanova, M.I. Bakulin, E.V. Sokolov, E.M. Tai, M.V. Morozkin, M.D. Proyavin, V.E. Zapevalov, Rev. Sci. Instrum., 89, 084702 (2018). DOI: 10.1063/1.5040242
 4. M.Y. Glyavin, A.V. Chirkov, G.G. Denisov, A.P. Fokin, V.V. Kholoptsev, A.N. Kuftin, A.G. Luchinin, G.Yu. Golubyatnikov, V.I. Malygin, M.V. Morozkin, V.N. Manuilov, M.D. Proyavin, A.S. Sedov, E.V. Sokolov, E.M. Tai, A.I. Tsvetkov, V.E. Zapevalov, Rev. Sci. Instrum., 86, 054705 (2015). DOI: 10.1063/1.4921322
 5. M.Yu. Glyavin, A.G. Luchinin, G.S. Nusinovich, J. Rodgers, D.G. Kashyn, C.A. Romero-Talamas, R. Pu, Appl. Phys. Lett., 101, 153503 (2012). DOI: 10.1063/1.4757290
 6. A.G. Shalashov, A.V. Vodopyanov, I.S. Abramov, A.V. Sidorov, E.D. Gospodchikov, S.V. Razin, N.I. Chkhalo, N.N. Salashchenko, M.Yu. Glyavin, S.V. Golubev, Appl. Phys. Lett., 113 153502 (2018). DOI: 10.1063/1.5049126
 7. I.S. Abramov, E.D. Gospodchikov, A.G. Shalashov, Phys. Rev. Appl., 10, 034065 (2018). DOI: 10.1103/PhysRevApplied.10.034065
 8. P. Woskoboinikow, W.J. Mulligan, H.C. Praddaude, D.R. Cohn, Appl. Phys. Lett., 32, 527 (1978). DOI: 10.1063/1.90116
 9. A.V. Sidorov, S.V. Golubev, S.V. Razin, A.P. Veselov, A.V. Vodopyanov, A.P. Fokin, A.G. Luchinin, M.Yu. Glyavin, J. Phys. D: Appl. Phys., 51, 464002 (2018). DOI: 10.1088/1361-6463/aadb3c
 10. A. Sidorov, S. Razin, A. Veselov, A. Vodopyanov, M. Morozkin, M. Glyavin, Phys. Plasmas, 26, 083510 (2019). DOI: 10.1063/1.5109526
 11. A.I. Vyskrebentsev, Yu.P. Raizer, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 14, 32 (1973). DOI: 10.1007/BF00850574
 12. V.V. Kubarev, Ya.V. Getmanov, O.A. Shevchenko, P.V. Koshlyakov, J. Infrared. Millimeter Terahertz Waves, 38, 787 (2017). DOI: 10.1007/s10762-017-0380-3
 13. V.V. Kubarev, G.I. Sozinov, M.A. Scheglov, A.V. Vodopyanov, A.V. Sidorov, A.R. Melnikov, S.I. Veber, IEEE Trans. Terahertz Sci. Technol., 10, 634 (2020). DOI: 10.1109/TTHZ.2020.3010046
 14. Ya.B. Zel'dovich, Yu.P. Raizer, Sov. Phys. JETP, 20, 779 (1965)
 15. Yu.P. Raizer, Gas discharge physics (Springer, N.Y., 1991).

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.

Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru