Temperature control system for the electromagnetic system of the Globus-M2 tokamak
Varfolomeev V.I. 1, Zhenishek E.Yu.1, Lupin A.V. 2, Minaev V.B. 1, Sakharov N.V. 1, Babaritskiy P.A.3
1Ioffe Institute, St. Petersburg, Russia
2Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia
3ITMO University, St. Petersburg, Russia
Email: Vivarf@mail.ioffe.ru, Zen@mail.ioffe.ru, avlu@rambler.ru, Vladimir.Minaev@mail.ioffe.ru, Nikolay.Sakharov@mail.ioffe.ru, redbear95@gmail.com

PDF
The temperature control system used for monitoring the thermal regime of operation of the electromagnetic system of the Globus-M2 tokamak is described. The system is a hardware-software complex built on the Arduino platform based on microcontrollers of the AVR family. The developed graphical interface continuously reflects the temperature at the controlled points and signals when it goes beyond the specified range. Automatic saving of measurement results by controlled events is provided. Keywords: tokamak, electromagnetic system, temperature control.
  1. V.B. Minaev, V.K. Gusev, N.V. Sakharov, V.I. Varfolomeev, N.N. Bakharev, V.A. Belyakov, E.N. Bondarchuk, P.N. Brunkov, F.V. Chernyshev, V.I. Davydenko, V.V. Dyachenko, A.A. Kavin, S.A. Khitrov, N.A. Khromov, E.O. Kiselev, A.N. Konovalov, V.A. Kornev, G.S. Kurskiev, A.N. Labusov, A.D. Melnik, A.B. Mineev, M.I. Mironov, I.V. Miroshnikov, M.I. Patrov, Yu.V. Petrov, V.A. Rozhansky, A.N. Saveliev, I.Yu. Senichenkov, P.B. Shchegolev, O.N. Shcherbinin, I.V. Shikhovtsev, A.D. Sladkomedova, V.V. Solokha, V.N. Tanchuk, A.Yu. Telnova, V.A. Tokarev, S.Yu. Tolstyakov, E.G. Zhilin, Nucl. Fusion, 57 (6), 066047 (2017). DOI: 10.1088/1741-4326/aa69e0
  2. V.K. Gusev, V.E. Golant, E.Z. Gusakov, V.V. D'yachenko, M.A. Irzak, V.B. Minaev, E.E. Mukhin, A.N. Novokhatskii, K.A. Podushnikova, G.T. Razdobarin, N.V. Sakharov, E.N. Tregubova, V.S. Uzlov, O.N. Shcherbinin, V.A. Belyakov, A.A. Kavin, Yu.A. Kostsov, E.G. Kuz'min, V.F. Soikin, E.A. Kuznetsov, V.A. Yagnov, Tech. Phys., 44 (9), 1054 (1999). DOI: 10.1134/1.1259469
  3. https://www.arduino.cc/
  4. Datchik temperatury DS18B20 (in Russian) [Electronic resource]. URL: https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-ds18b20/
  5. A.V. Lupin, P.A. Babaritsky, v sb.: X Mezhdunar. konf. Matematicheskoe modelirovanie v obrazovanii, nauke i proizvodstve" (Tiraspol, 2017), s. 121--123. (in Russian)
  6. https://www.filehorse.com/download-qt/29050/

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.

Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru