Electronic mechanism of propagation of nanosecond breakdown channel in liquid organic dielectrics
Emlin R.V. 1, Punanov I.F. 1, Kulikov V.D. 2
1Institute of Electrophysics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russia
2Tomsk Agricultural Institute,Tomsk, Russia
Email: emlin@iep.uran.ru, ivan.punanov@gmail.com, vdkulikov@rambler.ru

PDF
The mechanism of anode-initiated breakdown in liquid organic dielectrics with long molecular chains is proposed on the basis of the experimental data on high velocities of the breakdown channel propagation in organosilicon and organofluorine liquids (~107 cm/s), which are comparable to those obtained earlier in crystals in the same conditions. The high velocities of the anode-initiated breakdown channels are satisfactorily explained within the model of the cascade Auger transitions, developed for the crystalline materials. According to this model, velocity of the breakdown channel propagation is proportional to the electrical field strength. The time delay in breakdown channel formation relative to the voltage pulse rise time does not exceed ~5·10-10 s within the margin of error. Keywords: electrical breakdown in liquid, nanosecond breakdown, breakdown mechanism.
 1. M.E. Savage, K.N. Austin, B.T. Hutsel, R.J. Kamm. Proc. IEEE 21st Int. Conf. Pulsed Power (UK, Brighton, 2017) DOI: 10.1109/PPC.2017.8291252
 2. S. Tkachenko, E.V. Grabovskii, A.V. Branitskii, I. Frolov, A. Gribov, A. Gritsuk, K. Mitrofanov, Y. Laukhin, G.M. Oleinik, A. Shishlov. Proc. IEEE 21st Int. Conf. Pulsed Power (UK, Brighton, 2017). DOI: 10.1109/PPC.2017.8291097
 3. J. Deng, W. Xie, S. Feng, M. Wang, H. Li, S. Song, M. Xia, J. Ce, A. He, Q. Tian, Y. Gu, Y. Guan, B. Wei, X. Huang, X. Ren, J. Dan, J. Li, S. Zhou, H. Cai, S. Zhang, K. Wang, Q. Xu, Y. Wang, Z. Zhang, G. Wang, S. Guo, Y. He, Y. Zhou, Z. Zhang, L. Yang, W. Zou. Matter Radiat. Extremes, 1, 48 (2016). DOI: 10.1016/j.mre.2016.01.004
 4. Sposob formirovaniya impul'sa toka v nagruzke induktivnogo nakopitelya elektromagnitnoi energii: pat. 2746052 RF. Bazanov A.A.; N 2020126760; zayavl. 10.08.2020; opubl. 06.04.2021, Byul. N 10 (in Russian)
 5. G.A. Mesyats, I.V. Pegel'. Vvedenie v nanosekundnuyu impulsnuyu energetiku i elektroniku (FIAN, M., 2009), 192 s. (in Russian)
 6. G.A. Vorobyov, Yu.P. Pokholkov, Yu.D. Korolyov, V.I. Merkulov. Fizika dielektrikov ( oblast' silnykh polei), uchebnoe posobie (Izda-vo TPU, Tomsk, 2003), 244 s. (in Russian)
 7. U. Mohan Rao, I. Fofana, A. Beroual, P. Rozga, M. Pompili, L. Calcara, K.J. Rapp. IEEE Tr. Dielectr. Electr. Insul., 27 (5), 1546 (2020). DOI: 10.1109/TDEI.2020.008765
 8. V.Ya. Ushakov, V.F. Klimkin, S.M. Korobeinikov, V.V. Lopatin. Proboi zhidkostei pri impulsnom napryazhenii (Izd-vo nauch.-tekh. lit-ry, Tomsk, 2005), 488 s. (in Russian)
 9. V.Ya. Ushakov. Izv. Tomsk. politekhn. un-ta, 307 (2), 80, (2004) (in Russian)
 10. V.F. Klimkin. Tech. Phys., 47 (9), 1106 (2002). DOI: 10.1134/1.1508185
 11. S. Sakamoto, H. Yamada. IEEE Tr. Electr. Insul., EI-15 (3), 171 (1980). DOI: 10.1109/TEI.1980.298310
 12. H. Yamashita, H. Amano. IEEE Tr. Electr. Insul., EI-20 (2), 247 (1985). DOI: 10.1109/TEI.1985.348827
 13. V.D. Kulikov. Tech. Phys., 54 (1), 56 (2009). DOI: 10.1134/S1063784209010083
 14. V.D. Kulikov. Tech. Phys., 57 (2), 192 (2012). DOI: 10.1134/S1063784212020144
 15. R.V. Emlin, S.V. Barakhvostov, V.D. Kulikov. Tech. Phys., 54 (7), 1076 (2009). DOI: 10.1134/S1063784209070275
 16. V. Kulikov, V. Yakovlev, L. Bobkova. NJDIS, 44 (1), 21 (2020)
 17. V. Kulikov. NJDIS, 62 (1), 51 (2021). DOI:10.24412/3453-9875-2021-62-1-51-54
 18. A.A. Vorobyov, G.A. Vorobyov. Electricheskiy proboi i razrushenie tverdykh tel (Vysshaya shkola, M., 1966), 224 s. (in Russian)
 19. Yu.N. Vershinin. Elektronno-teplovye i detonatsionnye protsessy pri elektricheskom proboe tverdykh dielektrikov (UrO RAN, Ekaterinburg, 2000), 260 s. (in Russian)
 20. H. Yamada, S. Kimura, T. Sato. Proc. 3rd Int. Conf. Conduction and Breakdown in Solid Dielectrics (Trondheim, Norway, 1989), p. 87, DOI: 10.1109/ICSD.1989.69167
 21. G.A. Mesyats. Pulsed Power (Kluwer Academic/Plenum Publishers, NY., 2004)
 22. I.F. Punanov, R.V. Emlin, P.A. Morozov, S.O. Cholakh. Russ. Phys. J., 55 (2), 191 (2012). DOI: 10.1007/s11182-012-9794-5
 23. I.F. Punanov, R.V. Emlin, P.A. Morozov, S.O. Cholakh. Proc. IEEE 21st Int. Conf. Pulsed Power (Brighton, UK, 2017), DOI: 10.1109/PPC.2017.8291194
 24. I.F. Punanov. Prostranstvenno-vremennye i energeticheskie kharakteristiki vysokovoltnogo nanosekundnogo proboya kondensirovannykh dielektrikov (Dis. kand. fiz.-mat. nauk. Yekaterinburg, UrFU, 2017) (in Russian)
 25. J.E. Spice. Chemical Binding and Structure (Pergamon Press, NY., 1964)
 26. Oligoorganosiloksany. Svoystva, poluchenie, primenenie, pod. red. M.V. Sobolevskiy (Khimiya, M., 1985), 264 s. (in Russian)
 27. V.L. Bonch-Bruevich, S.G. Kalashnikov, Fizika poluprovodnikov (Nauka, M., 1977), 672 s. (in Russian)
 28. C. Bin, D. Ji-Wei, Ch. Ming-He. Crystals, 11 (2), 123 (2021). DOI: 10.3390/cryst11020123
 29. I.F. Punanov, R.V. Emlin, V.D. Kulikov, S.O. Cholakh. Tech. Phys., 59 (4), 503 (2014). DOI: 10.1134/S1063784214040197
 30. J.M. Meek, J.D. Craggs. Electrical Breakdown of Gases (Clarendon Press, Oxford, 1953), 507 p
 31. G.A. Mesyats. JETP Lett., 85 (3), 109 (2007). DOI: 10.1134/S0021364007020038
 32. R.V. Emlin, I.F. Punanov. Phys. Solid State, 59 (8), 1565 (2017). DOI: 10.1134/S1063783417080108
 33. G.A. Mesyats. Dokl. Phys., 49 (12), 727 (2004). DOI: 10.1134/1.1848625
 34. R.V. Emlin, Yu.N. Vershinin, V.A. Beloglazov. Tr. IX Simposiuma po silnotochnoy elektronike. Nikolaev 21-30 iyulya 1992. (Nauch.-tekh. redaktsiya "Giperoks", M., 1992), s. 299. (in Russian).

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.

Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru