Physics of the Solid State, 2022, volume 64, issue 5
METALS
SEMICONDUCTORS
Ismailov K.A., Kenzhaev Z.T., Koveshnikov S.V., Kosbergenov E. Zh., Ismaylov B.K.
513
Sharofidinov Sh. Sh., Kukushkin S. A., Staritsyn M. V. , Solnyshkin A. V., Sergeeva O. N. , Kaptelov E. Yu., Pronin I. P.
516
522
MAGNETISM
Buryanenko I. V. , Semenov V. G. , Lomanova N. A. , Osipov A. V., Volkov M. P. , Pleshakov I. V.
539
FERROELECTRICITY
MECHANICAL PROPERTIES, PHYSICS OF STRENGTH, AND PLASTICITY
Vettegren’ V. I., Kadomtsev A. G., Shcherbakov I. P., Mamalimov R. I., Oganesyan G. A.
553
LATTICE DYNAMICS
Khamets A. L., Khaliava I. I., Safronov I. V., Filonov A. B., Migas D. B.
557
PHASE TRANSITIONS
LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS
GRAPHENES
Mikheev K. G., Zonov R. G., Syugaev A. V., Bulatov D. L., Mikheev G. M.
579
THERMAL PROPERTIES
Kallaev S. N., Omarov Z. M., Bilalov A. R., Pavlenko A. V.
588
Mitarov R. G., Kallaev S. N., Omarov Z. M., Khizriev M-Sh. C., Abdulvakhdov K. G.
591
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru