Spectral and proton acceptor properties of chloramphenicol
Bazyl O. K.1, Bocharnikova E. N.1, Tchaikovskaya O. N.1, Chaidonova V. S.1, Mayer G. V.1
1Tomsk State University, Tomsk, Russia
Email: olga.k.bazyl@gmail.com, bocharnikova.2010@mail.ru, tchon@phys.tsu.ru, krayvlada0523@mail.ru, mayer_gv@tsu.ru

PDF
The absorption spectra of chloramphenicol aqueous solution were obtained experimentally. The absorption spectra of chloramphenicol isomers and the effect on the spectra of the formation of H-bonded complexes were calculated and interpreted using quantum chemistry methods. Calculation results showed that the absorption spectrum of chloramphenicol by position of bands and their nature is largely determined by the nitrobenzene fragment with little participation of propanol and dichloroacetamide fragments of chloramphenicol. The proton acceptor properties of individual chloramphenicol fragments and the effect of the formation of H-bonded complexes on them have been analyzed. Keywords: chloramphenicol, enantiomers, electronic absorption spectrum.
 1. M.M. Shemyakin, A.S. Khokhlov, M.N. Kolosov, L.D. Bergel'son, V.K. Antonov, Khimiya antibiotikov, 3-e izd., (Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR, Moskva, 1961) (in Russian)
 2. O. Jardetzky. J. Biological Chemistry, 238 (7), 2458 (1962)
 3. D. Sajan, G.D. Sockalingum, M. Manfait, I.H. Joe, V.S. Jayakumar. J. Raman Spectroscopy, 39, 1772 (2008). DOI: 10.1002/jrs.2033
 4. E. Gale, E. Cundliffe, P. Reynolds, M. Richmond, M. Waring, Molekulyarnye osnovy deistviya antibiotikov, trans. from Eng. by Yu.V. Dudnik, ed. G.F. Gauze (Mir, Moskva, 1975) (in Russian)
 5. A.I. Varakin, Yu.V. Seryanov, N.V. Arkhipova. Bashkirskiy khimicheskiy zhurn., 19 (1), 65 (2012) (in Russian)
 6. V.Ya. Artyukhov, A.I. Galeyeva, Izvestiya Vuzov. Fizika, 29 (11), 96 (1986) (in Russian)
 7. G.V. Mayer, V.Ya. Artyukhov, O.K. Bazyl, T.N. Kopylova, R.T. Kuznetsova, N.R. Rib, I.V. Sokolova. Elektronno-vozbuzhdennye sostoyaniya i fotokhimiya organicheskikh soedineniy (Nauka, Novosibirsk, 1997) (in Russian)
 8. R. Bonassorsi, A. Pullman, T. Scroco, J. Nomasi. Theoretical Chemistry Accounts: Theory, Computation, and Modeling, 24 (1), 51 (1972)
 9. T. Scroco, J. Nomasi. Advances in Quantum Chemistry, 11, 115 (1978). DOI: 10.1016/S0065-3276(08)60236-1
 10. G. Fodor, J. Kiss, J. Sallay. J. Chemical Society, 1858 (1951). DOI: 10.1039/JR9510001858
 11. O. Rinco, M.H. Kleinman, C. Bohne. Langmuir, 17 (19), (5781) 2001. DOI: 10.1021/la010526c
 12. M.J.S. Dewar, E.V. Zoebisch, E.F. Healy, J.J.P. Stewart. J. American Chemical Society, 107, 3902 (1985)
 13. A.I. Kitaigorodskiy, P.M. Zorkiy, V.K. Belskiy. Stroenie organicheskogo veshestva ( dannye strukturnykh issledovaniy 1929--1970) (Nauka, Moskva, 1980) (in Russian)
 14. V.Ya. Artyukhov. J. Structural Chemistry, 19 (3), 364 (1978)
 15. K. Raykhard. Rastvoriteli i effekty sredy v organicheskoy khimii, trans. by A.A. Kiryushkin, ed. PhD. in Chem. Prof. V.S. Petrosyan (Nauka, Moskva, 1991) (in Russian)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.

Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru