Establishing the stationary state during severe plastic deformation by twisting in two-component crystals
Zavorotnev Yu.D. 1, Metlov L.S. 1,2, Tomashevskaya E.Yu. 3
1Donetsk Institute for Physics and Engineering, Donetsk, Ukraine
2Donetsk National University, Donetsk, Ukraine
3Tugan-Baranovsky Donetsk National University of Economics and Trade, Donetsk, Ukraine
Email: zavorotnev.yurii@mail.ru, lsmet@donfti.ru

PDF
The propagation of a switching wave (kink) in two-component crystals during plastic torsion strain has been considered. The phenomenological Landau theory with consideration of Lifshitz invariants was used. A numerical simulation of the shape of the kink that occurs under various temperatures has been performed. Keywords: kink, order parameter, torsion, potential, two-component crystal.
 1. B.B. Straumal, A.R. Kilmametov, Y. Ivanisenko, L. Kurmanaeva, B. Baretzky, Y.O. Kucheev, P. Zieba, A. Korneva, D.A. Molodov. Mater. Lett. 118, 111 (2014)
 2. B.B. Straumal, A.R. Kilmametov, B. Baretzky, O.A. Kogtenkova, P.B. Straumal, L. Litynska-Dobrzynska, R. Chulist, A. Korneva, P. Zieba. Acta Mater. 195, 184 (2020)
 3. B. Straumal, A. Kilmametov, A. Korneva, P. Zieba, Yu. Zavorotnev, L. Metlov, O. Popova, B. Baretzky. Crystals 11, 766 (2021)
 4. A. Korneva, A. Kimametov, Yu. Zavorotnev, L. Metlov, O. Popova, B. Baretzky. Mater. Lett. 302, 130386 (2021)
 5. A.N. Zaikin, A.M. Zhabotinsky. Nature 225, 535 (1970)
 6. F. Alcantara, M. Monk. Microbiology. 85, 321 (1974)
 7. B.F. Madore, W.L. Freedman. Am. Sci. 75, 252 (1987)
 8. N.A. Gorelova, J. Bures. J. Neurobiol. 14, 353 (1987)
 9. R.A. Gray, J. Jalife. Int. J. Bifurcation Chaos 06, 415 (1996)
 10. V.N. Kashcheyev. Avtomodelnye resheniya evolutsionnogo uravneniya diffuzionnogo tipa. Preprint LAFI-098. Salaspils (1986). 21 p. (in Russian)
 11. V.N. Kashcheyev. Kinki pri strukturnykh fazovykh perekhodakh v sistemakh s mnogokomponentnym parametrom poryadka. Preprint LAFI-107. Salaspils (1987). 22 p. (in Russian)
 12. Ya.B. Zeldovich, G.I. Barenblat, V.B. Librovitch, G.M. Makhviladze. Matematicheskaya teoriya goreniya i vzryva. Nauka. M. (1980). 478 p. (in Russian)
 13. Yu.D. Zavorotnev, L.S. Metlov, A.Yu. Zakharov, E.Yu. Tomashevska. IOP Conf. Ser.: J. Phys.: Conf. Ser. 1352 012063 (2019)
 14. E.M. Lifshitz, L.P. Pitaevsky. Fizicheskaya kinetika. Nauka, M. (1979). 528 p. (in Russian)
 15. Yu.D. Zavorotnev, A.Yu. Zakharov, L.S. Metlov. FTT 59, 2266 (2017) (in Russian)
 16. Yu.D. Zavorotnev, E.H. Pashinskaya, V.N. Varjuchin, O.Yu. Popova. J. Magn. Magn. Mater. 349, 244 (2014)
 17. V.I. Karpman, E.M. Maslov. Sov. Phys. JETP 48, 252 (1978)
 18. P.P. Volosevitch, E.I. Levanov. Avtomodelnye resheniya zadach gazodinamiki i teploperenosa. Izd-vo MFTI, M. (1997). 233 p. (in Russian)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.

Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru