Volumetric integro-differential equations in diffraction and eigenvalue problems (r e v i e w)
Davidovich M. V. 1
1Saratov State University, Saratov, Russia
Email: Davidovichmv@info.sgu.ru

PDF
Volumetric integral and integro-differential equations are considered that describe problems of diffraction by three-dimensional bodies with given macroscopic permittivity and magnetic permeability, as well as problems on free vibrations of such bodies. Similar equations are obtained for waveguide structures: hollow shielded waveguides with dielectric filling, dielectric waveguides (optical beamguides), photonic-crystal waveguides. Dominantly stationary linear electromagnetic problems are considered. Non-stationary and nonlinear problems are mentioned casually. Numerical results are given for oscillations H01delta and H011 of a cylindrical dielectric resonator, for waves of a rectangular dielectric waveguide and a plasmonic waveguide, dispersion in a photonic crystal, and diffraction by a rectangular dielectric cylinder. Keywords: ...
 1. N.A. Khizhnyak. ZhTF, 28 (7), 1592-1604 (1958) (in Russian)
 2. C. Muller. Foundation of the mathematical theory of electromagnetic waves (Berlin-Heidelberg, Springer-Verlag, 1969)
 3. Computational methods in electrodynamics. Ed. R. Mittra (Mir, Moscow, 1977). [ Computer techniques for electromagnetics (in Russian) Ed. R. Mittra (Pergamon Press, Oxford, N.Y., Toronto, Sydney, Braunschweig, 1973)]
 4. L.B. Goldberg, V.V. Penzyakov. Radiotekhnika i elektronika, 27, 9 1735--1740 (1982).(in Russian)
 5. E.N. Vasiliev. Vozbuzhdeniye tel vrashcheniya (Radio i svyaz', M., 1987).(in Russian)
 6. N.A. Khizhnyak. Integral'nyye uravneniya makroskopicheskoy elektrodinamiki (Naukova dumka, Kiyev, 1986)..(in Russian)
 7. V.I. Dmitriyev, Ye.V. Zakharov. Integral'nyye uravneniya v krayevykh zadachakh elektrodinamiki (Izd-vo MGU, M., 1987).(in Russian)
 8. A.B. Samokhin. Integral'nyye uravneniya i iteratsionnyye metody v elektromagnitnom rasseyanii (Radio i svyaz', M., 1998). (in Russian)
 9. M.V. Davidovich. Iteratsionnyye metody resheniya zadach elektrodinamiki (Izd-vo Sarat. un-ta, Saratov, 2014) .(in Russian)
 10. M.M. Botha. J. Computational Phys., 218 (1), 141--158 (2006). DOI: 10.1016/j.jcp.2006.02.004
 11. M.I. Sancer, K. Sertel, J.L. Volakis, P. Van Alstine. IEEE Trans., AP-54 (5), 1488--1495 (2006). DOI: 10.1109/TAP.2006.874316
 12. J. Markkanen, C.-C. Lu, X. Cao, P. Yla-Oijala. IEEE Trans., AP-60 (5), 2367--2374 (2012). DOI: 10.1109/TAP.2012.2189704
 13. J. Lee, M. Han. Mathematics, 8 (11), 1866(1--26) (2020). DOI:10.3390/math8111866
 14. M.V. Davidovich. Izvestiya Saratovskogo universiteta Novaya Seriya. (in Russian). Seriya: Fizika, 21 (2), 116--132 (2021). [Izvestiya of Saratov University. (in Russian). New Series. Series: Physics, 21 (2), 116--132 (2021). https://doi.org/10.18500/1817-3020-2021-21-2-116-132]
 15. M.V. Davidovich. Pis'ma v ZhETF, 108 (5), 299--326 (2018). [M.V. Davidovich. Jetp. Lett., 110 (7), 472-480. DOI: 10.1134/S0370274X19190068]
 16. M.V. Davidovich. Pis'ma v ZhETF, 108 (5), 299--326 (2018). [M.V. Davidovich.(in Russian) Pis'ma v ZhETF,, 108 (5), 279--286 (2018).(in Russian) DOI: 10.1134/S0370274X18170010]
 17. M.V. Davidovich. ZhETF, 154 (7), 5--25 (2018). [M.V. Davidovich .(in Russian) ZhETF, 127 (1), 1--19 (2018) (in Russian) DOI: 10.1134/S1063776118070178]
 18. M.V. Davidovich. UFN, 189 (12), 1250--1284 (2019). [M.V. Davidovich. Phys. Usp., 62 (12), 1173--1207 (2019) (in Russian) DOI: 10.3367/UFNr.2019.08.038643]
 19. M. Costabel, E. Darrigrand, H. Sakly. Computers \& Mathematics with Applications, 70 (8), 2087--2101 (2015). DOI: 10.1016/j.camwa.2015.08.026
 20. A.B. Samokhin. Differentsial'nyye uravneniya, 50 (9), 1215--1230 (2014) (in Russian)
 21. A.B. Samokhin, A.S. Samokhina. Diff. uravneniya, 52 (9), 1221--1230 (2016). [A. Samokhin, A.S. Samokhina. Differen-tial Equations, 52 (9), 1178--1187 (2016)]
 22. A.B. Samokhin, A.S. Samokhina, Yu.V. Shestopalov. Differentsial'nyye uravneniya, 54 (9), 1251--1261 (2018). [A. Samokhin, A.S. Samokhina, Yu.V. Shestopalov. Differential Equations, 54 (9), 1225--1235 (2018)]
 23. A.B. Samokhin, A.S. Samokhina, K. Kobayashi. Differentsial'nyye uravneniya, 55 (9), 1293--1300 (2019). [A.B. Samokhin, A.S. Samokhina, K. Kobayashi. Differential Equations, 55 (9), 1250--1257 (2019)]
 24. A.B. Samokhin. ZhVMMF, 32 (5), 772--787 (1992). [A.B. Samokhin. Computational Mathematics and Matematical Physics, 32 (5),673--686 (1992)]
 25. A.B. Samokhin. Differentsial'nyye uravneniya, 30 (12), 2162--2174 (1994). (1994). [A.B. Samokhin Differ. Equ., 30 (12),1987--1997 (1994)]
 26. A.B. Samokhin. Differentsial'nyye uravneniya, 31 (9), 1588--1590 (1995). (1994). [A.B. Samokhin Differ. Equ., 31 (9),1548--1551 (1995)]
 27. A.B. Samokhin. Differ. Uravneniya, 37 (10), 1357--1363 (2001). [A.B. Samokhin. Differ. Equ., 37 (10), 1427--1434 (2001)]
 28. G.T. Markov, A.F. Chaplin. Vozbuzhdenie elektromagnitnykh voln (Radio i svyaz, M., 1983) (in Russian)
 29. M.V. Davidovich. ZhETF, 159 (2), 195--215 (2021). [M.V. Davidovich. JETP, 32 (2), 159--176 (2021). DOI: 10.1134/S1063776121020102]
 30. L.A. Vainshtein. Elektromagnitnye volny (Radio i Svyaz', Moscow, 1988) (in Russian)
 31. M.V. Davidovich. Radiotekhnika i elektronika, 46, 11 (1285) (in Russian)
 32. T. S ndergaard. Phys. Rev. B, 66, 155309 (2002). DOI: 10.1103/PhysRevB.66.155309
 33. G.E. Eskin. Krayevyye zadachi dlya ellipticheskikh psevdodifferentsial'nykh uravneniy (Nauka, M., 1973 (in Russian)
 34. M. Teylor. Psevdodifferentsial'nyye operatory (Mir, M., 1985). [M. Taylor. Pseudo differential operators (Springer, 1974)]
 35. A.S. Il'inskiy, YU.G. Smirnov. Difraktsiya elektromagnitnykh voln na provodyashchikh ekranakh ( psevdodifferentsial'nyye operatory v zadachakh difraktsii) (IPRZhR, M., 1996 (in Russian)
 36. G.A. Ilyinsky. Radiotekhnika i elektronika, 50 (2), 134--139 (2005). (in Russian). .S. Ilyinsky, V.V. Kravtsov, A.G. Sveshnikov. Mathematical models of electrodynamics (Vysshaya Shkola, Moscow, 1991) (in Russian)
 37. S.G. Mikhlin. Uspekhi Mat. Nauk, 3 (3), 29--112 (1948). S.G. Mikhlin. Mnogomernyye singulyarnyye integraly i integral'nyye uravneniya (GIFML, M., 1962). (in Russian)
 38. M.V. Davidovich. Radiotekhnika, 10, 57-62 (2014) (in Russian)
 39. A.N. Tikhonov, A.A. Samarsky. Uravneniya matematicheskoy fiziki (Nauka, M., 1977), p. 50 (in Russian)
 40. G. Korn, T. Korn. Spravochnik po matematike dlya nauchnykh rabotnikov i inzhenerov (Nauka, M., 1973)
 41. G.T. Markov, B.A. Panchenko. Izvestiya Vuzov. SSSR. Radiotekhnika, 7 (1), 34--41 (1964)
 42. M.V. Davidovich. ZhTF, 83 (7), 135--145 (2013). [M.V. Davidovich. Technical Physics, 58 (7), 1061--1072 (2013). DOI: 10.1134/S1063784213070049]
 43. J. Schwinger, L. DeRaad, K. Milton. Casimir effect in dielectrics. Annals of Physics, 115 (1), 676--698 (1978)
 44. N.K. Das, D.M. Pozar. IEEE Trans., MTT-35 (3), 326--333 (1987). DOI: 10.1109/TMTT.1987.1133646
 45. K.A. Michalski, J.R. Mosig. EEE Trans., AP-45 (3), 508--519 (1997). DOI: 10.1109/8.558666
 46. K. Li. In: IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium \& USNC/URSI National Radio Science Meeting. 1999 Digest, vol. 2, p. 1266--1269. DOI: 10.1109/APS.1999.789544
 47. T. Yuan, M. Zhang, L.-W. Li, L. Zhang, M.S. Leong. In: IEEE 2004 Asia-Pacific Radio Science Conference, p. 277--279. DOI: 10.1109/APRASC.2004.1422524
 48. T.F. Elshafiey, J.T. Aberle. IEEE Trans., MTT-54 (2), 513--521 (2006). DOI: 10.1109/TMTT.2005.862706
 49. M.V. Davidovich. In: Modeling in applied electromagnetics and electronics, Saratov University Press, Saratov, 7, 30--38 (2006)
 50. L.TS. Dao. Matematicheskiye metody v fizike (Mir, M., 1965) (in Russian) N.M. G?nther. Potential Theory and Its Applications to the Main Problems of Mathematical Physics (GITTL, Moscow, 1953)
 51. A.N. Tikhonov, A.A. Samarsky. Teoriya potentsiala i yeye primeneniya k osnovnym zadacham matematicheskoy fiziki (GITTL, M., 1953) (in Russian)
 52. Dielektricheskiye rezonatory,Ed. M.E. Ilchenko (Radio and communication, M., 1989) (in Russian)
 53. D. Kajfez, P. Guillon (eds.). Dielectric Resonators (Artech House, Nonvood, MA, 1986)
 54. J. Van Bladel. IEEE Trans., MTT-23 (2), 199--208 (1975). DOI: 10.1109/TMTT.1975.1128528
 55. M. Gastine,L. Courtois, J.L. Dormann. IEEE Trans., MTT-15 (12), 694--700 (1967). DOI: 10.1109/GMTT.1967.1122589
 56. P. Guillon, Y. Garault. IEEE Trans., MTT-25 (11), 916--922 (1977). DOI: 10.1109/TMTT.1977.1129241
 57. J. Ruiz, M.J. Nufez, A. Navarro, E. Martin. IEEE Trans., MTT-37 (11), 1814--1816 (1989). DOI: 10.1109/22.41050
 58. J. Krupka. IEEE Trans., MTT-33 (3), 274--277 (1985). DOI: 10.1109/TMTT.1985.1132999
 59. R.K. Mongia, A. Atipiboon, M. Cuhaci, D. Roscoe. Electron. Lett., 30 (17), 1361--1362 (1994). DOI: 10.1049/el:19940968
 60. Y. Liu, S. Safavi-Naeini, S.K. Chaudhuri, R. Sabry. IEEE Trans., AP-52 (1), 327--332 (2004). DOI: 10.1109/TAP.2003.822424
 61. S.Y. Ke,Y.T. Cheng.IEEEE Trans., MTT-49 (3),571--574 (2001). DOI: 10.1109/22.910568
 62. M.V. Davidovich, Yu.V. Stefyuk. Izvestiya Vuzov. Radiofiyika 53 (4), 296--309 (2010). [M.V. Davidovich, Yu.V. Stefyuk. Radiophysics and Quantum Electronics, 53 (4), 268--279 (2010)]
 63. M.V. Davidovich. Izvestiya Saratovskogo universiteta Novaya Seriya. (in Russian). Seriya Fizika, 8 (1), 3--14 (2008) (in Russian)
 64. M.V. Davidovich, A.K. Kobets, K.A. Sayapin. Fizika volnovykh protsessov i radiotekhnicheskiye sistemy, 24 (3), 18--27 (2021) (in Russian). DOI: 10.18469/1810-3189.2021.24.3.18-27
 65. G. Mie. Leipzig Ann. Phys., 330, 377--445 (1908). http://www.elch.chem.msu.ru/rus/mfti/mie1908.pdf
 66. M. Born, E. Vol'f. Osnovy optiki (Nauka, M., 1973). [M. Born, E. Volf. Principles of optics (Pergamon Press, Oxford, London, Edinburgh, N.Y., Paris, Frankfurt, 1968]
 67. A. Zommerfel'd. Differentsial'nyye uravneniya v chastnykh proizvodnykh fiziki (IL, Moskva, 1950, 458 s.). [A. Sommerfeld. Partielle Differential Gleichungen der Physik (Zweite Auflage, Leipzig, 1948)]
 68. G.A. Grinberg. Nekotoryye voprosy matematicheskoy teorii elektricheskikh i magnitnykh yavleniy (Izd-vo AN SSSR, M.-L., 1948)
 69. L.D. Gol'dshteyn, N.V. Zernov. Elektromagnitnyye polya (Sov. radio, M., 1971) (in Russian)
 70. L.A. Vaynshteyn. Otkrytyye rezonatory i otkrytyye volnovody (Sov. radio, M., 1966) (in Russian). V.V. Klimov. Nanoplazmonika (Fizmatlit, M., 2010)
 71. YA.O. Shuyupova, V.V. Kotlyar. (in Russian). Komp'yuternaya optika, 33 (1), 27 (36) (in Russian)
 72. M.V. Davidovich, Yu.V. Stefyuk. Optika i spektroskopiya, 109 (4), 643--655 (2010). [M.V. Davidovich, Yu.V. Stefyuk Optics and Spectroscopy, 109 (4), 596--607 (2010)]
 73. M.V. Davidovich, I.S. Nefedov. ZhETF, 145 (5), 771--786 (2014). [M.V. Davidovich. JETP, 118 (5), 673--686. DOI: 10.1134/S1063776114040104]
 74. M.V. Davidovich. In: 17th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications (MIKON, 2008), p. 19--21
 75. W. Schlosser, H.G. Unger. Partially filled waveguides and surface waveguides of rectangular cross section. In Advances in Microwaves, Academic (New York, 1966), p. 319--387
 76. J. Goell. Bell Syst. Tech. J., 48, 2133--2160 (1969). https://ieeexplore.ieee.org/document/6769760
 77. E.A.J. Marcatili. Bell System. Tech. J., 48, 2071--2102 (1969). https://ieeexplore.ieee.org/document/6769758
 78. R.M. Knox, P.P. Toulios. In: Proc. MRI Symp. Submillimeter Waves, 1070, p. 497--516
 79. S. Akiba, H.A. Haus. Appl. Opt., 21, 804--808 (1982). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20372543/
 80. A. Kumar, K. Thyayarajan, A.K. Ghatak. Opt. Lett., 8, 63--65 (1983). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19714136/
 81. M.D. Feit, J.A. Fleck. Appl. Opt., 19, 1154--1164 (1980). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20221001/
 82. C. Yeh., K. Ha, S.B. Dong, W.P. Brown. Appl. Opt., 18, 1490--1504 (1979). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20212884/
 83. A.W. Snyder, W.R. Young. J. Opt. Soc. Amer., 68, 297--309 (1978). https://opg.optica.org/josa/abstract.cfm?uri=josa-68-3-297
 84. H. Kogeljiik, V. Ramaswamy. Appl. Opt., 8, 1857--1862 (1974). https://opg.optica.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-13-8-1857
 85. S.B. Raevsky, A.Yu. Sedakov, A.A. Titarenko. Fizika volnovykh protsessov i radiotekhnicheskiye sistemy, 19 (3), 45--48 (2016) (in Russian)
 86. M.V. Davidovich. Kvantovaya elektronika, 47 (6), 567--579 (2017). [M.V. Davidovich. Quantum electronics, 47 (6), 567--579 (2017). DOI: 10.1070/QEL16272]
 87. R. Yang, Z. Lu. Int. J. Opt. 2012(1). Article ID 258013, 1--12. DOI: 10.1155/2012/258013
 88. W.-B. Ewe, H.-S. Chu, E-P. Li. Opt. Exp., 15 (26), 18200(1--8) (2008). DOI: 10.1364/OE.15.018200
 89. K. Brebbiya, ZH. Telles, L. Vroubel. Metody granichnykh elementov (Mir, M., 1987)
 90. S. Solimeno, B. Krozin'yani, P. Di Porto. Difraktsiya i volnovodnoye rasprostraneniye opticheskogo izlucheniya (Mir, M., 1989), 664 s. [S. Solimeno, B. Crosignani, P. Di Porto. Diffraction and Confinement of Optical Radiation (Academic, Orlando, 1986)]
 91. R. Kress. Linear Integral Equations. Applied Mathematical Sciences, vol. 82 (Springer-Verlag, New-York, 1989). A.B. Samokhin. Ob"yemnyye singulyarnyye integral'nyye uravneniya elektrodinamiki (Tekhnosfera, M., 2021(in Russian)
 92. Ye.M. Karchevskiy, A.G. Frolov. Dvumernyye singulyarnyye i slabo singulyarnyye integral'nyye uravneniya v teorii dielektricheskikh volnovodov (Izd-vo Kazan. un-ta, Kazan', 2018)(in Russian) V.V. Nikol'skiy. Variatsionnyye metody dlya vnutrennikh zadach elektrodinamiki (Nauka, M., 1967)..(in Russian) E.V. Zakharov, Yu.V. Pimenov. Chislennyy analiz difraktsii radiovoln (Radio i svyaz', M., 1982).(in Russian)
 93. K. Katsinos, G.P. Zouros. In: 2021 IEEE 15th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), p. 1--5. DOI:10.23919/EuCAP51087.2021.9411267
 94. S. Tao, R.A. Chen. IEEE Antennas and Wireless Propagation Lett., 13, 627--630 (2014). DOI: 10.1109/LAWP.2014.2312736
 95. A.M. Lerer, I.V. Donets, G.A. Kalinchenko, P.V. Makhno. Photonics Research, 2 (1), 31--37. (2014). DOI: 10.1364/PRJ.2.000031
 96. A.F. Peterson. In: IEEE 2013 USNC-URSI Radio Science Meeting (Joint with AP-S Symposium), p. 159. DOI: 10.1109/USNC-URSI.2013.6715465
 97. A. Boag, V. Lomakin. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 11, 568--1571 (2012). DOI: 10.1109/LAWP.2012.2236294
 98. M.Yu. Medvedik, Yu.G. Smirnov. Izv. VUZOV. Povolzhskiy region. Fiz.-Mat. Nauki, 4, 54--69 (2009).(in Russian). URL: https://rucont.ru/efd/269849 (reference date: June 08, 2022)
 99. Yu.G. Smirnov, A.A. Tsupak. ZhVMMF 44 (12),2252--2267 (2004).
 100. A.A. Tsupak. In: Proceedings of the Karlstad Workshop on Applied Mathematics (KWAM'03), 7--11 September (Karlstad, Sweden, 2003)
 101. Yu.G. Smirnov, A.A. Tsupak. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Yestestvennyye nauki, 2, 31--43 (2003)
 102. A. Samokhin, Y. Shestopalov, K. Kobayashi. Appl. Math. Comput., 222, 107--122 (2013). DOI: 10.1134/S0012266114090079
 103. T. Deng, X. Liu. In: IEEE 1995 Antennas and Propagation Society International Symposium Digest, p. 1573--1576. DOI: 10.1109/APS.1995.530878
 104. D.E. Livesay, K.M. Chen. In: S-MTT International Microwave Symposium Digest, 1974, p. 35--37. DOI: 10.1109/MWSYM.1974.1123471
 105. M.V. Davidovich. Radiotekhnika i elektronika, 46, 10 1198--1205 (2001).(in Russian)
 106. M.V. Davidovich. ZhTF, 76 (1), 13--23 (2006). [M.V. Davidovich. Technical Physics, 51 (1), 11--21. DOI: 10.1134/S1063784206010026]
 107. Y. Liu, A. Al-Jarro, H. Bagci, E. Michielssen. In: IEEE 2013 USNC-URSI Radio Science Meeting (Joint with AP-S Symposium), p. 49. DOI: 10.1109/USNC-URSI.2013.6715355
 108. H.A. Ulku, S.B. Sayed, H. Bagci. In: IEEE 2014 USNC-URSI Radio Science Meeting, p. 39. DOI: 10.1109/USNC-URSI.2014.6955421
 109. Y. Liu, A. Al-Jarro, H. Bagci, E. Michielssen. IEEE Trans., AP-64 (6), 2378--2388 (2016). DOI: 10.1109/TAP.2016.2546964
 110. A.B. Samokhin, A.S. Samokhina, I.A. Yurchenkov. Differentsial'nyye uravneniya, 57 (9), 1273--1279 (2021). [A.B. Samokhin, A.S. Samokhina. Differential Equations, 57, 1249--1255 (2021). DOI:10.1134/S0012266121090123]
 111. B.G. Ward. IEEE Trans., AP-69 (3), 1545--1552 (2021). DOI: 10.1109/TAP.2020.3026418
 112. X. Li, L. Lei, Y. Chen, M. Jiang, J. Hu. In: 2018 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation \& USNC/URSI National Radio Science Meeting, p. 1--3. DOI: 10.1109/ISAPE.2018.8634188
 113. M.V. Davidovich, S.G. Suchkov, N.A. Bushuev. Izv. vuzov. PND, 23 (1), 76--91 (2015)
 114. A.W. Maue. Zeitschrift fur Physik, 26, 601--618 (1949). DOI: 10.1007/BF01328780
 115. I. Lifanov, L. Poltavskii, G. Vainikko. Hypersingular Integral Equations and Their Applications (CHAPMAN \& HALL/CRC A CRC Press Company, Boca Raton, London, New York, Washington, 2003), 395 p. DOI: 10.1201/9780203402160
 116. A.G. Davydov, E.V. Zakharov, Yu.V. Pimenov. Prikladnaya matematika i informatika, 9, 5--22 (2001). [A.G. Davydov, E.V. Zakharov, Yu.V. Pimenov. Hypersingular integral equations in computational electrodynamics. Computational Mathematics and Modeling, 14 (1), 1--15 (2003)
 117. S.I. Eminov, V.S. Eminova. ZhVMMF, 56 (3), 432--440 (2016). [S.I. Eminov, V.S. Eminova Comput. Math. Math. Phys., 56 (3), 417--425 (2016)]
 118. S.J. Obaiys, R.W. Ibrahim, A.F. Ahmad. Hypersingular Integrals in Integral Equations and Inequalities: Fundamental Review Study. In: D. Andrica, T. Rassias (eds). Differential and Integral Inequalities. Springer Optimization and Its Applications (Springer, Cham. Vol. 151, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-27407-8_25
 119. M.V. Davidovich, A.V. Kozlov. Physics of Wave Processes and Radio Engineering Systems, 13 (2), 46--51 (2010). https://journals.eco-vector.com/pwp/article/view/53390
 120. M.V. Davidovich, A.I. Timofeev, I.A. Kornev, V.Ya. Yavchunovskii. Izvestiya Saratovskogo universiteta Novaya Seriya. (in Russian). Seriya: Fizika 16 (1), 33--43 (2016) (in Russian)
 121. M.V. Davidovich, I.A. Kornev. Fizika volnovykh protsessov i radiotekhnicheskiye sistemy, 22 (2), 30--36 (2019) (in Russian). DOI: 10.18469/1810-3189.2019.22.2.30-36
 122. P.G. Akishin, A.A. Sapozhnikov. Discrete and Continuous Models and Applied Computational Science, 27 (1), 60--69 (2019). DOI: 10.22363/2658-4670-2019-27-1-60-69.

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.

Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru